Algemene leveringsvoorwaarden van Cox Copywriting

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij de overeengekomen opdracht daar uitdrukkelijk van afwijkt. Met leverancier wordt bedoeld Cox Copywriting. Afnemer is degene die de dienst afneemt van Cox Copywriting.

 

Kwaliteit

1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

 

Geheimhouding

2. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Concepttekst en eenmalige herziening

3. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te vergoeden. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

Offerte en offertekosten

7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprekverder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging

9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;

• in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;

• welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;

• wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;

• de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, floppy, post, modem, koerier, etc.) en het gewenste bestandsformaat;

• de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst. Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

-research,

-eindredactie,

-administratieve ondersteuning, waaronder typewerk,

-correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden,

-verzorging van illustraties en/of fotografie,

-vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking,

-traffic,

-vertalingen.

 

Kostensoorten

10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

 

Vrijwaring

11. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

 

Auteursrechten

12. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

13. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt bijlevering slechts het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor niet overeengekomen doorplaatsing in een elektronisch medium, zoals een website, een intranet of een databank.

14. Na de gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht als bedoeld in artikel 13 behoudt de leverancier alle overige auteursrechtelijke bevoegdheden.

15. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar inde uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis